лэгъунэ вакъэ


лэгъунэ вакъэ

бзылъхугъэхэр пэшым зэрыщIэс лъахъстэн вакъэ щабэ
комнатные женские чувяки из мягкого сафьяна

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.